Navigace

Obsah

Jednání zastupitelstva obce Zubčice v říjnu 2020

Typ: ostatní | náš tip
Dne 14.10. se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu jednání zastupitelstva obce. V krátkém článku je shrnutí tohoto jednání.

Dne 14.10. se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu jednání zastupitelstva obce. Po určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce k 30.9.2020. Příjmy k tomuto datu činili 7 596 211,26 Kč, což je 87,15 % plánovaných příjmů. Výdaje pak byly 6 679 498,06 Kč, což je 73,38 % plánovaných výdajů. Na účtech má obec více jak devět milionů korun.

 Zastupitelstvo obce Zubčice následně bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 8/2020. Důvodem pro toto rozpočtové opatření byl především obdržený příspěvek na volby do krajského zastupitelstva. Projednán a schválen byla dále návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízen kabelu nízkého napětí v Zubčické Lhotce.

Dalším bodem byla žádost o pronajmutí pozemků firmě Zemos Zubčice, spol. s.r.o., kterou zastupitelstvo projednalo a schválilo zveřejnit záměr pronájmu uvedených pozemků. Obdobně projednalo a schválilo žádost o odkup pozemku p.č. 1827/1 a části pozemku 2175/1. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 3.9. 2020 do 19. 9. 2020.

Na pozvání starosty obce byl také na jednání ZO přítomen konzultant p. Ing. Malinovský. Informoval zastupitelstvo o uskutečněném jednání ohledně stavebního povolení na úsek Dolní Třebonín – Kaplice nádraží, stavby dálnice D3, které se uskutečnilo na ŘSD v Českých Budějovicích. Na základě žádosti obce Zubčice zaslané na Ministerstvo dopravy (MD) byl projekt stavby upraven a hluková studie byla opětovně provedena, a to akreditovaným subjektem. Do projektu stavby byl doplněno rozšíření pro případnou instalaci protihlukových stěn. Také hluková studie byla provedena podle nové metodiky MD, její podkladová data budou podle domluvy předána obci ke kontrole. Ze zápisu z jednání jasně vyplývá vymahatelná povinnost instalovat stavebníkem protihlukové stěny, pokud měření hluku ve zkušebním provozu přesáhne stanovenou mez. Obec bude i nadále pozorně sledovat všechny kroky investora, projektanta i zhotovitele tohoto díla a v případě sebemenšího ohrožení obyvatel nebo krajiny a za pomoci právníka ihned uplatní odvolání do stavebního řízení. Dále Ing. Malinovský seznámil ZO s dalším průběhem stavby garáží pro obecní techniku, do konce letošního roku můžeme očekávat povolení stavby. Ihned po obdržení povolení zastupitelstvo rozhodne o přesném provedení stavby a bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, případně za pomoci dotace. V jarních měsících by pak mohli odstartovat stavební práce. V dalším bodě bylo provedeno seznámení s pasportem veřejného osvětlení (VO) a navazující studii o modernizaci VO. Podle platných norem by mělo být osvětlení silnic II. třídy hrazeno majitelem komunikace, tedy krajem. Jak v Markvarticích, tak i v Zubčické Lhotce je tedy předpoklad z modernizovat VO ve spolupráci s Jihočeským krajem.  Doplnění špatně osvětlených částí obce a osad by mělo následně navazovat na tato základní „páteřní“ osvětlení. Posledním projednaným bodem byly propustky a protipovodňová opatření, jedná se o povrchovou vodu v Markvarticích, přitékající ze směru od Lhotky a dále pak rozšíření propustku pod hlavní silnicí v Zubčické Lhotce.  Obě stavby by měly být do projektovány a případně za pomoci dotace v příštím roce realizovány. Jako poslední je úprava kanalizace v Markvarticích, plánované práce na protlaku kanalizace na vjezdu do osady se uskuteční na začátku listopadu. Shodou okolností v době, kdy bude dokončena oprava mostu v Netřebicích.

Rozpočet 2021 k připomínkování. Obecním úřadem byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh vychází z průměrných čerpaní za poslední tři roky a v příjmové části je opraven s ohledem na předpokládaný pokles příjmů. S ohledem na potřebnost jednotlivých projektů a stav jejich přípravy se jako nejpravděpodobnější jeví v příštím roce zahájení prací na protipovodňových opatření v Markvarticích, opravě propustku v Zubčické Lhotce a zahájení stavby garáží v Zubčicích. Samozřejmě pokud by byla možnost využít některou krajskou či evropskou dotaci, může být také například realizována rekonstrukce některých silnic, VO či kanalizace. Tedy nasměrování naspořených finančních prostředků do projektů, které přinesou užitek většině našich občanů.

Zastupitelstvo dále projednalo připravené zprávy a zápisy předsedů kontrolního a finančního výboru. Dalším bodem byla stavba ČOV Markvartice. Starosta zastupitele informoval, že pro účely územního řízení stavby je nutné zajistit souhlasy majitelů pozemků, na kterých je stavba čistírny a kanalizačních přivaděčů plánována. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejně prospěšnou, pokud nedojde k domluvě s vlastníky pozemků v nejbližší době, bude starosta předkládat zastupitelstvu návrh na vyvlastnění.

Starosta dále informoval zastupitele o neudělení souhlasu se stavbou skladu na krmení na Záhorkovickém rybníku.

Stavební výbor. Zastupitel p. Štěpánek informoval ZO o probíhajících stavbách. Práce na kapli v Markvarticích jsou již ukončeny, stejně tak práce na opravách ve škole. V současné době se dokončuje oprava fasády restaurace a kulturního domu.

 

Radek Kalkuš, starosta obce


Vytvořeno: 23. 10. 2020
Poslední aktualizace: 23. 10. 2020 18:56
Autor: Radek Kalkuš